KONTR: Kontrolmatik Konsolide Finansal Tabloları Açıklandı

KONTR: Kontrolmatik Konsolide Finansal Tabloları Açıklandı

16 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KONTR: Kontrolmatik konsolide finansal tabloları açıklandı! Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; konsolide finansal durum tablolarını da içeren konsolide yönetim kurulu faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Haberimiz devamında Kontrolmatik’in konsolide finansal tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kontrolmatik Enka’dan 4 milyon dolarlık iş aldı haberi için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik Konsolide Finansal Tabloları Açıklandı

Kontrolmatik’in konsolide finansal tablosu aşağıdaki gibidir:

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payikontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

kontr-kontrolmatik-konsolide-finansal-tablolari-aciklandi-2021-temettu-bilanco-payi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)
62
Dipnot
Referansları
Bağımsız
Denetim’den
Bağımsız
Denetim’den
Geçmiş Geçmiş
31.12.2020 31.12.2019
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar 281.013.095 141.242.681
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 52.087.330 21.250.923
Finansal Yatırımlar 7 4.881.895 –
Ticari Alacaklar 10 113.251.278 56.352.229
– İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-38 8.946.295 4.327.901
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 104.304.983 52.024.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 – –
Diğer Alacaklar 11 25.399.259 28.591.370
– İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-38 21.555 11.425.580
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 25.377.704 17.165.790
Stoklar 13 59.840.637 8.940.726
Canlı Varlıklar 14 – –
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar 15 643.465 9.265.763
Peşin Ödenmiş Giderler 24 20.568.126 14.315.256
– İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24-38 358.095 9.133.634
– İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş
Giderler 24 20.210.031 5.181.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 2.709.468 1.325.317
Diğer Dönen Varlıklar 26 1.631.637 1.201.097
(Ara Toplam) 281.013.095 141.242.681
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 35 – –
Duran Varlıklar 39.060.281 34.754.788
Finansal Yatırımlar 7 – –
Ticari Alacaklar 10 – –
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 – –
Diğer Alacaklar 11 – –
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 (53.710) (14.107)
Canlı Varlıklar 14 – –
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 23.182.000 20.164.000
Maddi Duran Varlıklar 18 12.765.720 12.750.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 213.309 174.749
Peşin Ödenmiş Giderler 24 338.606 360.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 2.614.356 1.319.440
Diğer Duran Varlıklar 26 – –
TOPLAM VARLIKLAR 320.073.376 175.997.469

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)
63
Dipnot
Referansları
Bağımsız
Denetim’den
Bağımsız
Denetim’den
Geçmiş Geçmiş
31.12.2020 31.12.2019
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 174.829.384 124.531.541
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 42.323.145 19.088.502
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli
Kısımları 8 6.851.453 5.359.386
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 – –
Ticari Borçlar 10 81.330.093 50.056.407
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar 22 1.321.487 1.494.990
Diğer Borçlar 11 69.224 3.873.543
– İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-38 – 3.461.597
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 69.224 411.946
Devlet Teşvik ve Yardımları 20 – –
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden
Doğan Yükümlülükler Dışında Kalanlar) 24 37.563.204 42.615.931
– İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24-38 – 579.580
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 24 37.563.204 42.036.351
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 15 2.262.254 1.092.370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 1.359.675 –
Kısa Vadeli Karşılıklar 649.258 512.851
Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Kısa Vad. Kar. 22 649.258 512.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 – –
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 1.099.591 437.561
(Ara toplam) 174.829.384 124.531.541
Satış Amaçlı Sınıf. Varlık Gruplarına İliş. Yük. 35 – –
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.516.867 9.055.611
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 6.886.428 5.411.878
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 – –
Ticari Borçlar 10 – –
Diğer Borçlar 11 – –
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden
Doğan Yükümlülükler Dışında Kalanlar) 24 – –
Uzun Vadeli Karşılıklar 903.312 1.043.784
Çalışanlara Sağ. Faydalara İliş. Uzun Vad. Kar. 22 854.035 1.043.784
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21 49.277 –
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 25 – –
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 3.727.127 2.599.949
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 – –
ÖZKAYNAKLAR 133.727.125 42.410.317
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 133.791.439 42.482.885
Ödenmiş Sermaye 27 38.062.500 10.000.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar 27 59.331.875 –
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.299.179 4.363.951
– Yeniden Değerl. ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 4.299.179 4.363.951
-Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme
Artışları (Azalışları) 27 4.477.856 4.454.288
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları (Kayıpları) 27 (178.677) (90.337)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 10.299 10.299
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27 8.108.635 454.243
Net Dönem Karı/Zararı 37 23.978.951 27.654.392
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 (64.314) (72.568)
TOPLAM KAYNAKLAR 320.073.376 175.997.469

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi
01 Ocak – 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Kar veya Zarar ve
Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak belirtilmiştir)
64
Bağımsız
Denetim’den
Bağımsız
Denetim’den
Geçmiş Geçmiş
Dipnot
Referansları
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat 28 201.141.518 186.625.739
Satışların Maliyeti (-) 28 (153.569.429) (147.183.422)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar) 47.572.089 39.442.317
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 28 – –
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 28 – –
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar/
(Zarar) – –
BRÜT KAR/(ZARAR) 47.572.089 39.442.317
Genel Yönetim Giderleri (-) 29-30 (15.651.856) (8.829.244)
Pazarlama Giderleri (-) 29-30 (5.957.733) (4.644.716)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29-30 (875.333) –
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 46.814.518 18.819.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (40.255.270) (20.678.187)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) 31.646.415 24.109.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 4.863.147 9.755.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 (196.900) –
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarından Paylar 16 (39.603) (18.697)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
KARI/(ZARARI) 36.273.059 33.845.823
Finansman Gelirleri 34 1.712.076 758.476
Finansman Giderleri (-) 33 (10.986.107) (5.549.676)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/(ZARARI) 26.999.028 29.054.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/(Geliri) 36 (3.011.823) (1.489.444)
– Dönem Vergi Geliri / (Gideri) 36 (3.136.803) –
– Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) 36 124.980 (1.489.444)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/(ZARARI) 37 23.987.205 27.565.179
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM
KARI/(ZARARI) 35 – –
DÖNEM KARI/(ZARARI) 37 23.987.205 27.565.179
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.254 (89.213)
Ana Ortaklık Payları 23.978.951 27.654.392
Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,829 69,136
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına
Kazanç/(Kayıp) 37 0,829 69,136
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına
Kazanç/(Kayıp) 37 – –


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917499