RTALB: RTA Genel Kurul’u Ertelendi

RTALB: RTA Genel Kurul’u Ertelendi

7 Mayıs 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RTALB: RTA Genel Kurul’u ertelendi… RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 17 Mayıs 2021 günü yapılması planlanan olağan genel kurulun pandemi kısıtlamaları kapsamında iptal edilerek 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında RTA’dan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca RTA sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

RTALB: RTA Genel Kurul’u Ertelendi

RTA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 02/04/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 17.05.2021 günü saat 13:00 de yapılacağı ilan edilen, ancak Covid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek “tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması” uygulanacağının belirtilmesi ve bu nedenle Şehir dışında bulunan paydaşlarımızın Genel Kurula katılma hakkının sınırlanacak olması sebebiyle,17.05.2021 günü yapılması planlanan Genel Kurulun iptal edilmesine,

İptal edilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ,” 21 Haziran 2021 Pazartesi günü , Saat 13:00′ de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket merkezinin bulunduğu Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine, toplantının ilanlı olarak Elektronik ortamda yapılmasına, ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, Genel Kurul’un aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir. ”

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Başkanlık Divanının teşkili

2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi

3 – 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi

4 – 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi

5 – Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

6 – 2020 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıca yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi

7 – Şirket ana sözleşmemizin 6 .maddesinin tadili hususunun ortakların onayına sunulması

8 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması

9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 – Şirket’in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi

12 – Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2020 Tarih ve 2020/75 sayılı kararı gereğince şirket aleyhine verilen İdari Para cezaları nedeni ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin ortakların onayına sunulması

13 – Şirketimizin TTK 395 ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

14 – Dilek ve Temenniler


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935006