ISKPL: Işık Plastik Temettü Dağıtımı 2021 Haziran Sonuna Kadar Tamamlanacak

ISKPL: Işık Plastik Temettü Dağıtımı 2021 Haziran Sonuna Kadar Tamamlanacak

1 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ISKPL: Işık Plastik temettü dağıtımı 2021 Haziran sonuna kadar tamamlanacak! Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği kardan gerçekleştirilecek olan kar payı dağıtımının 30 Haziran 2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesinin ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Işık Plastik yeni ürününü Amerika’ya ihraç ediyor haberi için de buraya göz atılabilir.

ISKPL: Işık Plastik Temettü Dağıtımı 2021 Haziran Sonuna Kadar Tamamlanacak

Işık Plastik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem karı 65.507.546,64 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2020/ 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 65.472.239,78 TL’dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 65.249,95 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin % 20’sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 65.472.239,78 TL net dönem karından 17.474.729,36 TL geçmiş yıl zararı düştükten sonra kalan 48.234.934,24 TL üzerinden % 5 oranında (2.411.746,71 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 65.507.546,64 TL tutarındaki net dönem karından; 25.034.104 TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan 40.473.442,64 TL tutarından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.411.746,71 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 38.061.695,93 TL tutar ile ulaşılan, 38.061.695,93 TL Net Dağıtılabilir Dönem karının % 5′ i olan 1.903.084,80 TL’nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına,

Ortaklara dağıtılacak toplam 1.903.084,80 TL Birinci Temettü tutarı, ödenmiş sermayenin % 5’lik kısmın altında kaldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 36.158.611,13 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 1.903.084,80 TL kâr payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu’nun

Geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 1.903.084,80-TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılması tarihinde yapılmasına,

Bu hususların, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
51.802.638
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.411.746,11
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
83.413.146
82.946.969,14
4. Vergiler ( – )
7.905.599,36
17.474.729,36
5. Net Dönem Kârı
65.507.546,64
65.472.239,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
25.034.104
17.237.305,54
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
2.411.746,71
2.411.746,71
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
38.061.695,93
45.823.187,53
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.903.084,8
1.903.084,8
* Nakit
1.903.084,8
1.903.084,8
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
36.158.611,13
43.920.102,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
31.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek