ARZUM: Arzum Temettü Dağıtımı 2021 Haziran’da

ARZUM: Arzum Temettü Dağıtımı 2021 Haziran’da

1 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ARZUM: Arzum temettü dağıtımı 2021 Haziran’da yapılacak! Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılına dair elde edilen kar üzerinden kar payı dağıtımının 2021 yılı Haziran ayında yapılmasının ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında Arzum’un kar payı açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Arzum sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ARZUM: Arzum Temettü Dağıtımı 2021 Haziran’da

Arzum’dan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Yönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı toplantısında;

1) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 36.467.200 -TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 11.769.746 -TL’si ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 19.maddesi’nde belirtilen esaslara çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

  1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 11.769.746.-TL’lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,
  2. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.396.348.-TL’nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iii. Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine,

  1. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2021 yılı Haziran ayı içerisinde, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

2) İşbu kar dağıtım önerisinin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmasına, e-GKS sistemine yüklenmesine ve en geç 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminin ilan edildiği tarihte ekteki kâr dağıtım tablosu ile birlikte kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verdi. “

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.210.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.061.577
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
48.196.081
52.519.741
4. Vergiler ( – )
11.728.881
18.395.202
5. Net Dönem Kârı
36.467.200
34.124.539
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.380.423
1.380.423
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
35.086.777
32.744.116
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
222.462
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
35.309.239
32.744.116
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
11.769.746
0
* Nakit
11.769.746
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.015.925
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
31.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922507