INTEM: İntema Gelir Tablosu Zarar Yazdı

INTEM: İntema Gelir Tablosu Zarar Yazdı

17 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

INTEM: İntema gelir tablosu zarar yazdı! İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi tarafından dün (16 Şubat 2021) yapılan açıklamada; 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulduğu belirtildi. Vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablosuna göre İntema İnşaat 2020 yılını yaklaşık 1 milyar 800 milyon brüt satış geliri ile geçirmesine rağmen net 19,957.705,47 TL (yaklaşık 20 milyon TL) zarar etti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu yer almaktadır, detaylı şekilde incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

INTEM: İntema Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre İntema İnşaat gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

intem-intema-gelir-tablosu-zarar-yazdi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910228

A.Briit Satglar 1.798.532.357,37
l.YurtiEi Sattglar 1.798.532.s57 ,37
2.Yurtdlgr $afiglar 0
3.Diger Gelirler 0
B.Safig indirimleri (-| 1.088.’183.148,99
l.Satrqtan iadeler (-) 4.539.110,20
2.Sattg iskontolart (-) 1 .O83.482.502.37
3.Satrg Komisyonlan (-) 161.536,42
C.Net Safiglar 71 0.349.208,38
D.Sattglann Maliyeti (-) 635.082.555,1 0
1 .Satrlan lVlamuller l\tlaliyeti (-) 0
2.Sattlan Ticari Mallar l\ilaliyeti (-) 63s.879.93S,37
4.Diger Safiglann Maliyeti (-) 1.282.615.73
Briit Sattg Rart veya Zaran 75.256.653,28
E.Faaliyet Giderleri {-} 71.833.018,’,|1
l.Aragttrma ve Geligtirme Gidederi (-) 0
2.Pazarlama Satlg ve Da$rtrm Giderleri (-) 55.170.194,57
3.Genel Ytinetim Giderleri (-) 16.362,823,54
Faaliyet Kan v ey,a Zar an 3.733.635,17
F.Di[er Faaliyetlerden Ola{an Gelir ve Karlar a7-751-112,s7
l .igtiraklerden Temettu Gelirleri 2s.463,48
3.Faiz Gelirleri 351.614,40
S.Konusu Kalmayan kargllt klar 0
6.lVlenkul Ktymet Safig Karlarr 0
T.Kambiyo Karlarr 1 0.986.030,1 4
S.Reeskont Faiz Gelirleri 0
l0.Diger Oladan Gelir ve Karlar 76.390.004,s5
G.Diger Faaliyetlerden Ola{an Gider ve Zararlar (-} 74.991.059,55
2.Kargrhk Giderleri (-) 853.553,1 3
4.Kambiy o Zararlart l-) 378.257,73
5.Reeskont Faiz Giderleri (-) 0
6,Enfl asyon Drizelknesi Zararlan {-) 0
T.Diger Olagan Gider ve Zararlar (-) 73-761-258,7D
H. Finansman ciderleri (-) 9.456.439,23
1.Krsa Vadeli Borglanma Giderleri (-) 9.456.439,23
2.Uzun Vadeli BorElanma Giderleri (-) 0
Ofafran Kar veyra Zarar 7-A37-238,75
l.Olaflan Dtsl Gelir ve Karlar 2.000.756,30
1 .Onceki Donem Gelir ve Karlarr 1.165.172,72
2.Diger Olagandlgr Gelir ve Karlar 835.58s 58
J.OlaiandEl Gider ve Zararlar (-l 28.S95.700,52
l.Qalgmayan Krsrm Gider ve Zararlan (-) 0
2.Onceki Donem Gider ve Zararlan l-) 334344,97
3″Diger Olagandrgr Gider ve Zararlar l-) 28.661 .395,55
Dtinem Kan veya Zaran {19,957.705,47}