FORMT: Formet Çelik Kapı Gelir Tablosu Kar Yazdı

FORMT: Formet Çelik Kapı Gelir Tablosu Kar Yazdı

14 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

FORMT: Formet Çelik Kapı gelir tablosu kar yazdı! Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 3.197.435,10 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

FORMT: Formet Çelik Kapı Gelir Tablosu Kar Yazdı

Formet Çelik Kapı’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

formt-formet-celik-kapi-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU (TL)
“Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup, Sermaye
Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir . ”

Cari Dönem
A-BRÜT SATIŞLAR 131.391.724,61
1-Yurt İçi Satışlar 85.136.584,12
2-Yurt Dışı Satışlar 44.499.253,75
3-Diğer Gelirler 1.755.886,74
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 227.544,79
1-Satıştan İadeler ( – ) 227.544,79
2-Satıştan İskontalar ( – )
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 131.164.179,82
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 103.608.441,91
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 78.913.280,22
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 24.695.161,69
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 27.555.737,91
E-FAALİYET GİDERLERİ 16.060.911,20
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 600.758,90
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3.359.661,98
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 12.100.490,32
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 11.494.826,71
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 5.518.064,48
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 5.509.225,30
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 8.839,18
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 7.414.843,95
1-Komisyon Giderleri ( – )
2-Karşılık Giderleri ( – )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
4-Kambiyo Zararları ( – ) 7.402.633,76
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 12.210,19
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 7.344.970,28
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 7.344.970,28
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 2.253.076,96
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 944.358,14
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 944.358,14
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 0,00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.197.435,10
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.197.435,10


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909086