CRDFA: Creditwest Faktoring Genel Kurulu Ertelendi

CRDFA: Creditwest Faktoring Genel Kurulu Ertelendi

28 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CRDFA: Creditwest Faktoring Genel Kurulu ertelendi… Creditwest Faktoring Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; COVID-19 salgını nedeniyle uygulanacak kısıtlamalar kapsamında 11 Mayıs 2021 Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul’un 24 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Creditwest sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

CRDFA: Creditwest Faktoring Genel Kurulu Ertelendi

Creditwest’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 26.04.2021 tarihli genelgesine istinaden; 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:30’da “Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın aynı adreste 24 Mayıs 2021 10:30’da ve 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00’da “Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu’nun aynı adreste 24 Mayıs 2021 10:00’da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir. ”

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 – 2020 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

4 – 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 – 2020 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

6 – Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 – Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 – Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması

9 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

11 – 2020 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

12 – 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 – 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 – T.C Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. Paragraflarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 11. Maddesine paralel olarak kayıtlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu’na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Genel Kurul’un onayına sunulması

18 – Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan “mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi” hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar ekli bilgilendirme dokümanında yer almaktadır.)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931818