BRYAT: Borusan Yatırım Gelir Tablosu 147 Milyon TL Kar Yazdı

BRYAT: Borusan Yatırım Gelir Tablosu 147 Milyon TL Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BRYAT: Borusan Yatırım gelir tablosu 147 milyon TL kar yazdı! Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01/01/2020 – 31/12/2020 dönemine ait gelir tablosu net 147.447.110,83 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Borusan Yatırım ortaklık yapısı nasıl sahibi kim buradan göz atılabilir.

BRYAT: Borusan Yatırım Gelir Tablosu 147 Milyon TL Kar Yazdı

Borusan Yatırım’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bryat-borusan-yatirim-gelir-tablosu-147-milyon-tl-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu-bilanco

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
TL
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi
dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına
göre düzenlenmemiştir.

CARİ DÖNEM
01.01.2020-31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR –
1-Yurtiçi Satışlar
2-Yurtdışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) –
1-Satıştan İadeler (-)
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer indirimler (-)
C- NET SATIŞLAR –
D- SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) –
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2-SatıIıan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI –
E- FAALiYET GiDERLERi (-) – 18.915.006,10
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama,Satış Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) – 18.915.006,10
FAALiYET KARI VEYA ZARARI – 18.915.006,10
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELiR VE KARLAR 169.505.042,22
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 53.508.469,11
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 7.902.328,28
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıkları
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 108.088.169,25
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.075,58
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) – 176.077,65
1-Komisyon Giderleri
2-Karşılık Giderleri
3-Menkul Kıymet Satış Zararları
4-Kambiyo Zararları – 10.556,02
5-Reeskont Faiz Giderleri
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) – 165.521,63
7-Enflasyon Zararı
H- FİNANSMAN GİDERLERİ(-) – 2.935.680,56
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) – 2.935.680,56
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 147.478.277,91
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 681,98
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 681,98
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) – 31.849,06
1-Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) – 316,74
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) – 31.532,32
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 147.447.110,83
K- DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUM.KARS.(-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 147.447.110,83


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910172