YBTAS: Yibitaş Gelir Tablosu Zarar Yazdı

YBTAS: Yibitaş Gelir Tablosu Zarar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

YBTAS: Yibitaş Gelir tablosu zarar yazdı! Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 13.924.366,90 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Yibitaş’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Yibitaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

YBTAS: Yibitaş Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ybtas-yibitas-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU TL

01.01.2020-31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 74.990.999,02
Yurtiçi Satışlar 69.109.737,10
Yurtdısı Satışlar 0,00
Diğer Gelirler 5.881.261,92
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 11.558.914,36
Satışlardan İadeler(-) 696.711,35
Satışlardan İskontolar(-) 4.882.748,19
Diğer İndirimler(-) 5.979.454,82
NET SATIŞLAR 63.432.084,66
C- SATIŞLARIN MALİYETİ 72.647.386,68
Satılan Mamüller Maliyeti(-) 72.647.386,68
Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00
Satılan Hizmet Maliyeti(-) 0,00
Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI -9.215.302,02
D- FAALİYET GİDERLERİ 4.110.545,53
Araştırma ve Geliştirme Gideri (-) 0,00
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 4.110.545,53
Genel Yönetim Giderleri(-) 0,00
FAALİYET KARI -13.325.847,55
E- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR 2.371.161,93
İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
Faiz Gelirleri 1.595.179,88
Komisyon Gelirleri 0,00
Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
Kambiyo Karları 29.927,98
Reeskont Faiz gelirleri 0,00
Enflasyon Karları 0,00
Faaaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 746.054,07
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER 1.368.353,85
Komisyon Giderleri (-) 0,00
Karşılık Giderleri (-) 0,00
Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
Kambiyo Zararları (-) 932.505,20
Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 435.848,65
G- FİNANSMAN GİDERLERİ 2.296.383,28
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2.296.383,28
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -14.619.422,75
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 726.053,64
Önceki Dönem Gelir ve Karlar 6.101,69
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 719.951,95
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 30.997,79
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
Önceki Dönem Gider ve Zararlar(-) 0,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 30.997,79
DÖNEM KARI-ZARARI -13.924.366,90
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KA 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -13.924.366,90


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910174