VESBE: Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi

VESBE: Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi

19 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

VESBE: Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul toplantı tarihi ve gündemi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin olağan genel kurul toplantısının 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Haberimiz devamında genel kurul gündemine dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

VESBE: Vestel Beyaz Eşya Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre genel kurul gündem maddeleri aşağıdaki gibidir:

1 – Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

3 – 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4 – 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,

5 – 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 – 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

8 – 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 – 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla; Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,

14 – Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,

15 – Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 12:00’de Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
18.03.2021
Genel Kurul Tarihi
15.04.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919134