TTKOM: Türk Telekom Temettü Ödemeleri 2021 Nisan Ayında Başlayacak!

TTKOM: Türk Telekom Temettü Ödemeleri 2021 Nisan Ayında Başlayacak!

19 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TTKOM: Türk Telekom temettü ödemeleri 2021 Nisan ayında başlayacak! Türk Telekom’dan yapılan açıklamada kar payı ödemelerinin 2021 yılında 3 taksit halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Taksitlerin ilki Nisan ayında, ikincisi Temmuz ayında ve üçüncüsü de Ekim ayında gerçekleştirilecek. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Türk Telekom ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TTKOM: Türk Telekom Temettü Ödemeleri 2021 Nisan Ayında Başlayacak!

Temettü taksit ödemeleri ile ilgili takvim aşağıdaki gibidir:

İlk Taksit – Nisan 2021

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 01.04.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 05.04.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 02.04.2021

İkinci Taksit – Temmuz 2021

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 01.07.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 05.07.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 02.07.2021

Üçüncü Taksit – Ekim 2021

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 01.10.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 05.10.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 04.10.2021

Firmadan yapılan açıklama detayları aşağıdaki gibidir:

” Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4’üncü maddesi uyarınca 18.03.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,53501 Kuruş) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar verilmek üzere,

1. Şirketimizin 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 3.177.873.000- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 862.181.952,78 TL olduğu,

2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000.- TL’nin SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığı,

4. Birinci kâr payı matrahının 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmesi (Bu tutar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.177.873.000- TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur)

5. Bu minvalde,

a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 3.239.444.358,98 TL’nin %20’sine karşılık gelen 647.888.871,80 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılması;

b. 623.276.128,20 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılması;

c. Kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL’nin ortaklara dağıtılması;

d. 169.753.500,00 TL (SPK düzenlemelerine göre dağıtılacak kâr payı tutarlarının toplamından ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5’inin düşülmesi sonucu bulunan tutar 10’a bölünerek hesaplanmıştır) tutarındaki genel kanuni yedek akçenin net dağıtılabilir dönem kârının kalan kısmından ayrılması;

e. 2020 dönem kârından kalan dağıtılabilir kâr olan 1.736.954.500,00 TL’nin geçmiş̧ yıl kârı olarak Şirket bünyesinde bırakılması, geçmiş yıl kârı olarak bırakılan bu tutarın tekrar dağıtıma konu edilmesi halinde üzerinden stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu;

Dolayısıyla;

f.  Toplam nakit olarak dağıtılacak 1.872.535.000,00 TL’nin 692.428.452,78 TL’lik kısmının 2020 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, kalan 1.180.106.547,22 TL’lik kısmının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu;

g. Bu itibarla hissedarlarımıza 1.- Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,53501 Kuruş (%53,501) olmak üzere toplam brüt 1.872.535.000,00 TL nakit temettü ödenmesi;

6. Nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi

kararlaştırılmıştır. ”

Karar Tarihi
18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
Şirketimizin A grubu hisseleri LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye aittir. LYY Telekomünikasyon A.Ş., tam mükellef tüzel kişi bir kuruluş olduğu için kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketimizin 1 adet C grubu hissesi bulunmaktadır. Bu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olup Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kardan pay alma hakkına haiz değildir.

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919148