TEKTU: Tek-Art 2022 İlk Çeyreğinde Kar Yazdı

TEKTU: Tek-Art 2022 İlk Çeyreğinde Kar Yazdı

8 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TEKTU: Tek-Art 2022 ilk çeyreğinde kar yazdı… Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 2022 yılı ilk çeyreğine dair konsolide faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayımladı. Şirket tarafından yayımlanan raporda; şirketin 2022 yılı ilk çeyreğini net 122.206.105 TL kar ile kapattığı belirtildi. Bahse konu rakam 2021 yılı ilk çeyreğinde 42.514.402 TL olarak gerçekleşmişti. Haberimiz devamında şirket finansal raporunda yer alan bilgiler özet halde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

TEKTU: Tek-Art 2022 İlk Çeyreğinde Kar Yazdı

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından yayımlanan faaliyet raporunun “finansal durum” başlıklı kısmında şu bilgilere yer verildi:

” 5.FİNANSAL DURUM
5.1.Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

Şirketimizin 01.01.2022-31.03.2022 faaliyet döneminde faaliyet gösteren tüm şirketlerde konsolide olarak toplamda 122.206.105 TL kar oluşmuştur. Aktif toplamı 2.028.805.468 TL. olup 1.296.776.718 TL. tutarında özkaynak bulunmaktadır. Şirketin Maddi Duran Varlıkları ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları 978.647.453 toplamı TL dir.

5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı, Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Satış hasılatı: 2021 yılı 1.çeyreğinde 848.850 TL., 2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 2.045.577 TL. olmuştur.

Karlılık: Karşılaştırmalı gelir tablosuna göre 2021 yılı 1.çeyreğinde -42.514.402 TL.2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 122.206.105 TL net kar olmuştur.

Özkaynak: 2021 yılı 31.12.2021 döneminde 1.174.409.402 TL.,2022 yılı 1.çeyrek dönemi için 1.296.776.718 TL olmuştur.

Ülkemiz ve dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, ülkemizin jeopolitik eksende yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar nedeniyle hem global ölçekte hem de sınırlarımız içinde mevcut olan kriz ortamı ekonomik anlamda iş hacimlerinin daralmasına neden olmaktadır.

5.3.Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31.03.2022 tarihi itibariyle 300.0000.0000 TL dir. Yasal yedekleri 1.106.871 TL dir.

Özvarlıkları toplamı 1.296.776.718 TL, olup, TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir. ”


Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027590