SNPAM: Sönmez Pamuklu Gelir Tablosu Kar Yazdı

SNPAM: Sönmez Pamuklu Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SNPAM: Sönmez Pamuklu gelir tablosu kar yazdı! Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 1.939.704,21 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Sönmez Pamuklu sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SNPAM: Sönmez Pamuklu Gelir Tablosu Kar Yazdı

Sönmez Pamuklu’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

snpam-sonmez-pamuklu-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020 – 31.12.2020 GELİR TABLOSU
” Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre düzenlenmemiştir”

A-BRÜT SATIŞLAR 62.457.223,15
1+Yurt İçi Satışlar 60.844.209,48
2+Yurt Dışı Satışlar 142.047,89
3+Diğer Gelirler 1.470.965,78
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 730.748,85
1-Satıştan İadeler ( – ) 722.052,43
2-Satıştan İskontalar ( – ) 0,00
3-Diğer İndirimler ( – ) 8.696,42
C-NET SATIŞLAR 61.726.474,30
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 49.855.055,24
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 49.842.555,24
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 12.500,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 11.871.419,06
E-FAALİYET GİDERLERİ 2.740.303,95
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 934.518,15
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 1.805.785,80
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 9.131.115,11
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 19.201.643,16
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 116.032,72
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 676.458,12
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 11.874,20
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 18.269.783,24
8-Reeskont Faiz Gelirleri 101.783,97
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 25.710,91
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 31.834.871,97
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) 2.669.564,08
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) 29.091.011,63
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 73.366,43
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 929,83

H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 1.737.850,68
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 1.737.850,68
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -5.239.964,38
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 15.793.292,46
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 15.793.292,46
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 8.613.623,87
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 2.849.137,52
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 5.764.486,35
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.939.704,21
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.939.704,21


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909933