METUR: METEMTUR Sermaye Artırım Kararı

METUR: METEMTUR Sermaye Artırım Kararı

3 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

METUR: METEMTUR sermaye artırım kararı aldığını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından 2 Şubat 2021 günü; 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL (% 200 oranında) artırılarak 54.000.000 TL’ye yükseltmişine karar verildiği belirtildi. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60 milyon TL noktasında ve bu bedelde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Metemtur bedelli sermaye artırımı konusunda alınan kararın detayları haberimiz devamında verilmiştir. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

METUR: METEMTUR Sermaye Artırım Kararı

Metemtur tarafından alınan karar doğrultusunda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.02.2021 tarihli toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket’in 60.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL (% 200 oranında) artırılarak 54.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullandırılmasına,

3) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

4) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa’da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

5) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satılmasına,

7) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

8) Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

9) Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ’in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur. ”