KONTR: Kontrolmatik 2021 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

KONTR: Kontrolmatik 2021 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

4 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KONTR: Kontrolmatik 2021 yılında ne kadar temettü dağıtacak? Kontrolmatik Teknolojileri Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında elde edilen net kara dair; 2021 yılında brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasının ön görüldüğü açıklandı. Konu hakkında şirketten yapılan açıklama haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer Kontrolmatik haberleri için de buraya göz atılabilir.

KONTR: Kontrolmatik 2021 Yılında Ne Kadar Temettü Dağıtacak?

Kontrolmatik’ten kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 23.022.158,96 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 21.179.048,75 TL olduğunu tespit etmiştir.

2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak; dönem karının dağıtımında konsolide finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınmış olup, aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir,

– Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %18,15’ine tekabül eden brüt 6.906.647,69 TL tutarında nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

– 6.906.647,69 TL brüt kar payı üzerinden 1 lot=1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak 0,181455 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben kar payının dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

– Kar dağıtım tablosunun işbu kararın 1 (bir) numaralı ekinde yer alan şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesi,

Hususlarında 2020 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımıza teklifte bulunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
38.062.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.299
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
26.999.028
25.269.348,47
4. Vergiler ( – )
3.011.823
3.133.507,68
5. Net Dönem Kârı
23.978.951
22.135.840,79
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.106.792,04
1.106.792,04
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
22.872.158,96
21.029.048,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
22.872.158,96
21.029.048,75
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
150.000
150.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
23.022.158,96
21.179.048,75
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.906.647,69
* Nakit
6.906.647,69
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
500.352,27
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
15.465.159
13.622.048,79
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

(*) Ortaklığın net dönem karı 23.987.205,-TL olup, bu tutara dahil olan 8.254,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 23.978.951,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir
(***) Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı
(****) Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921891