GLYHO: Global Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

GLYHO: Global Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

23 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

GLYHO: Global Yatırım Holding bedelli sermaye artırımına gidiyor… Global Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada;  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı yapılması noktasında Yönetim Kurulu kararı alındığı belirtildi. Karar doğrultusunda Global Yatırım Holding’in ödenmiş / çıkarılmış sermayesinin 325.888.409,93 TL düzeyinden aynı zamanda şirketin kayıtlı sermaye tavanı da olan 650 milyon Türk Lirası düzeyine yükseltilmesi ön görülüyor. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

GLYHO: Global Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor

Global Yatırım Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021 tarihli toplantısı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:

 1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket’in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL’ye artırılması,
 2. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor’da detaylandırıldığı üzere Grup’un borçlarının ödenmesinde kullanılması,
 3. Sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak pay senetlerinin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. maddesinde belirtildiği şekilde imtiyazsız ve (C) Grubu olarak belirlenmesi,
 4. Artırılan 324.111.590,07 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 32.411.159.007 adet payın nama yazılı olarak ihraç edilmesi,
 5. Mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve Esas Sözleşme’nin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz nominal değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya yetkili olduğundan, Yönetim Kurulu’na verilen yetki dahilinde mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılması,
 6. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,
 7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilmesi,
 8. Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması,
 9. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,
 10. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket’in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
 11. Çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL’ye artırılması için gerekli iznin ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulması,
 12. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.’nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi,
 13. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Şirket imza sirkülerinde yetkili kişilere yetki verilmesi ve

14. İşbu bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte, Şirket’in hâlihazırda iç kaynaklarında, hisse senedi ihraç primlerinde yer alan 192.110.841,59 TL’lik kısmın ve işbu bedelli sermaye artırımının primli surette gerçekleşmesi dolayısıyla hisse senedi ihraç primlerine eklenecek tutarın işbu bedelli sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasından sonra yapılabilecek bedelsiz sermaye artırımında kullanılmasının bilahare değerlendirilmesi. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930675