ENJSA: Enerjisa Genel Kurulu 30 Mart 2022’de

ENJSA: Enerjisa Genel Kurulu 30 Mart 2022’de

2 Mart 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ENJSA: Enerjisa Genel Kurulu 30 Mart 2022’de… Enerjisa Enerji Anonim Şirketi tarafından alınan karar doğrultusunda şirket olağan genel kurulunun 30 Mart 2022 tarihinde Sabancı Center’da yapılması ön görüldü. Haberimiz devamında şirket genel kuruluna dair bilgiler yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ENJSA: Enerjisa Genel Kurulu 30 Mart 2022’de

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sekmesinde yer alan “2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 – 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları’nın okunması,
4 – 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması,
6 – 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 – 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 – Denetçi seçimi,
10 – 14.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Şirketimizin Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin İptali ile Yeni Hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
11 – 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 – Dilek ve temenniler.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006572