PNLSN: Panelsan Temettü Dağıtımı 2022 Mayıs’ta

PNLSN: Panelsan Temettü Dağıtımı 2022 Mayıs’ta

12 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PNLSN: Panelsan temettü dağıtımı 2022 Mayıs’ta… Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılında elde ettiği net kardan paydaşlarına temettü dağıtılması yönünde Yönetim Kurulu kararı aldığını ve bu kararın olağan genel kurulda ortakların oylamasına sunulacağını açıkladı. Panelsan kar payı dağıtımının 23 Mayıs 2022 tarihinde yapılması ön görülüyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

PNLSN: Panelsan Temettü Dağıtımı 2022 Mayıs’ta

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.04.2022 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar verilmiştir:

1) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 65.628.337,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 66.769.960,43 TL olduğuna,

2) SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 65.628.337,-TL tutarındaki net dönem kârından;

a)TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 66.769.960,43 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 3.338.498,02 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b)Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %20’sine tekabül eden 12.512.377,08 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,

c)Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16 ncı maddesi uyarınca, 3.128.094,27 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

d)TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 15.640.471,35 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5’ine tekabül eden 3.750.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10’u oranındaki 1.189.047,14 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

e)Kalan 45.460.320,49 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

f)Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 15.640.471,35 TL ve net 14.076.424,22 TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,2085396 TL, net 0,1876857 TL olup, sermayeye oranı brüt %20,85396, net %18,76857) olarak tespit edilmesine,

g)Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 23.05.2022 tarihinde başlanmasına,

3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

4) 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,-TL olmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmasına.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “