MASAK Nedir MASAK Neyi İnceler?

MASAK Nedir MASAK Neyi İnceler?

15 Ocak 2020 0 Yazar: Şerife Uslu

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sistemin sağlıklı işlemesi adına görev yapan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar halkın ekonomik güvenliğini tesis etmekte ve aynı zamanda devletin de ekonomik zarar görmesinin önüne geçmektedir. Millet ve devlet yararına görev yapan kuruluşlardan birisi de MASAK kısa adı ile bilinen Mali Suçları Araştırma Kurulu’dur. MASAK nedir MASAK neyi inceler daha yakından bakalım…

MASAK Nedir MASAK Neyi İnceler?

MASAK hakkında yazımızın devamında bulabileceğiniz sorular şunlardır. MASAK Açılımı Nedir? MASAK Ne Zaman Kuruldu? MASAK Ne İş Yapar? MASAK Görevleri, MASAK Sorumlulukları ve MASAK Yetkileri! MASK Başkanı Kimdir? MASAK Kime Bağlı? MASAK Raporu Nedir? MASAK Başvuru Nasıl Yapılır? MASAK İhbar Nasıl Yapılır? MASAK İletişim Kanalları

MASAK Açılımı Nedir?

MASAK açılımı; Mali Suçları Araştırma Kurulu’dur.

MASAK Ne Zaman Kuruldu?

MASAK “4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ile 19.11.1996 tarihinde kurulmuştur. MASAK 17 şubat 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Hesaba konulan bloke hakkında aklınızdaki bütün soruların cevaplarını da burada bulabilirsiniz.

MASAK Ne İş Yapar? MASAK Görevleri, MASAK Sorumlulukları ve MASAK Yetkileri!

MASAK, mali suçlar ile mücadeleyi etkin şekilde yürüten kuruldur. MASAK’ın görev ve yetkileri 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde sayılmıştır. İlgili Maddede sayılan MASAK görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

Madde 19 (1) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanına bağlı olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
 2. b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak.
 3. c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.

 1. d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 2. e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.
 3. f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.
 4. g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.

ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

 1. h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.

ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.

 1. i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.
 2. j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
 3. k) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.
 4. l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
 5. m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak.

(2) Başkanlıkça birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.

(3) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

(4) Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek denetim elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.

Bu kapsamda MASAK’ın yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibidir.

 • MASAK Politika belirler ve mevzuat geliştirir.
 • MASAK Veri toplar, analiz ve değerlendirme yapar.
 • MASAK denetim gerçekleştirir.
 • MASAK koordinasyon sağlar.
 • MASAK inceleme yapar.

MASAK Başkanı Kimdir? MASAK Kime Bağlı?

MASAK Başkanı Osman DERELİ’dir. MASAK Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Hesaba konulan bloke hakkında aklınızdaki bütün soruların cevaplarını da burada bulabilirsiniz.

MASAK Raporu Nedir?

MASAK gerekli görülen konularda raporlar hazırlamaktadır. Suç unsuru taşıyan mali işlemlere dair MASAK’ın hazırladığı raporlar pek çok kamu yararını bünyesinde barındırmaktadır.

MASAK Başvuru Nasıl Yapılır? MASAK İhbar Nasıl Yapılır?

MASAK başvuru ve MASAK ihbar aşağıda yer alan MASAK iletişim kanalları vasıtası ile gerçekleştirilebilir. Ayrıca MASAK resmi internet sitesi aracılığı ile de bu başvurular gerçekleştirilebilir.

MASAK İletişim Kanalları

MASAK iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • MASAK Adresi: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, A Blok Dikmen Cad. 06100 Çankaya / ANKARA
 • MASAK Faks: +90 (312) 415 25 35 – 415 25 36
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK Online Sunuş:  https://www.hmb.gov.tr/masak-sunus