INVEO: INVEO Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında!

INVEO: INVEO Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında!

22 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

INVEO: INVEO temettü dağıtmayacak 2021 yılında! INVEO Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen kar ile ilgili olarak 2021 yılında şirket hissedarlarına nakit olarak ya da pay biçiminde ödeme yapılmayacağı bunun yerine bahse konu meblağın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağı belirtildi. Haberimiz devamında firma tarafından yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

INVEO: INVEO Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Kar payı dağıtımı hakkında Inveo Yatırım Holding’ten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Sayın Paydaşlarımız;

1-) 01.03.2021 tarih 556 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,

“Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlenmektedir.

Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

Şirketin kar dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.” şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu’nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

1.1. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK’ya göre oluşan 458.486.141,00 TL net dönem karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 430.098.650,25 TL’nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 560.249.815,02 TL’den 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 531.862.324,27 TL’nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919509