DERHL: Derlüks Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

DERHL: Derlüks Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

6 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DERHL: Derlüks Yatırım Holding bedelli sermaye artırımı kararı aldı! Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; mevcutta 27.750.000 TL seviyesinde olan şirketin ödenmiş / çıkarılmış sermayesinin aynı zamanda kayıtlı sermaye tavanı da olan 75 milyon Türk Lirası düzeyine yükseltilmesi (% 170,27 bedelli) kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

DERHL: Derlüks Yatırım Holding Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

Derlüks Yatırım Holding’ten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, faaliyet alanımızın değişmesi, değişik sektörlere yatırım yapılması, gelecekte yapılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için mevcut sermayesinin 27.750.000 TL’den 47.250.000 TL, %170,27 bedelli olarak artırılarak Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal pay için 2,35 TL primli olarak kullandırılmasına karar vermiştir.Şirketimiz ilgili sermaye artırımından tahmini olarak 110.617.147 TL gelir beklemektedir. Konuyla ilgili olarak bir izahmame eşliğinde en kısa sürede Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacaktır.İlgili Yönetim Kurulu kararı aşağıdadır:

1) Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik nedeniyle 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL nakit (bedelli) olarak %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2) Rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın halka arz edilecek 47.250.000 TL nominal değerli payların, kullanım bedelinin her 1 TL (bir Türk Lirası) nominal pay için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarda gözüken defter değeri olan 2,35 TL’den (iki Türk Lirası otuzbeş Kuruş) primli olarak kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4) Sermaye artırımından elde edilecek tahmini net gelirin, işbu bu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan ‘’Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor” un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,

5) Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımdan elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ‘’ halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren, ilk iki dönem finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde, bir rapor hazırlanarak ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmasına, fonların tamamının kullanımının daha sonraki tarihlere sarkması halinde, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılmasına,

6) 4. Maddede belirtilen bu raporun izahname ekinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmesine,

7) Şirketimiz ortağı Cemal Güzelci’nin, sahip olduğu 3.000.000 adet paya isabet eden yeni pay alma haklarını tamamen kullanılacağını taahhüt ettiği hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

8) Kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların, aynı şartlarda satın alınacağına yönelik olarak Şirketimiz ortağı Cemal Güzelci’nin taahhütte bulunacağı hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

9) Şirket ortağı Cemel Güzelci’nin mevcut paylarını ve bedelli sermaye artırımı sonrası elde edeceği paylarını 1(bir) yıl boyunca BİST’de satmayacağına dair taahhütte bulunacağı hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

10) Ortaklığımızca, bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesinden sonra (1) bir yıl boyunca başkaca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağının taahhüt edilmesine,

11) Sermaye artırımı sürecinin Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile bir aracılık sözleşmesi yapılarak yürütülmesine,

12) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak teslimine ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

13) Sermaye Piyasası Kanununun 18/7 maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

14) Sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla başta SPK olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, Takasbank ve diğer kamu ve özel kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket Genel Müdürü’ne Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkili verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili noter onaylı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla, “