BEYAZ: Beyaz Filo Temettü Ödemesi 2021 Yılında Pay Biçiminde Yapılacak

BEYAZ: Beyaz Filo Temettü Ödemesi 2021 Yılında Pay Biçiminde Yapılacak

21 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BEYAZ: Beyaz Filo temettü ödemesi 2021 yılında pay biçiminde yapılacak! Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında elde edilen karın dağıtımına yönelik Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şirketin kar payı ödemelerini pay biçiminde yapması öngörülüyor. Şirketten yapılan açıklama haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Beyaz Filo sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BEYAZ: Beyaz Filo Temettü Ödemesi 2021 Yılında Pay Biçiminde Yapılacak

Beyaz Filo’nun temettü hakkında yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda;

2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953 TL’lik dağıtılabilir dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL’nin bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına,

– dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

– belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına,

– 9.004.988,40 TL’lik bedelsiz dağıtılacak tutarın (çıkarılmış sermayenin % 9,03 oranındaki) genel kurulda alınacak karara göre Şirketimiz mevcut 99.687.500 TL’lik çıkarılmış sermayesine eklenmesine,

– Artırılması planlanan 9.004.988,40 TL’lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 9.936,54 TL’lik kısmının A Grubu nama yazılı, 8.995.051,86 TL’lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,

– Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline,

– Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,

– Sermaye artırımı ve kar dağıtım prosedürü ile ilgili hususların yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler’in görevlendirilmesine,

– Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına

karar verilmiştir. “


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919522