ASELS: Aselsan Gelir Tablosu Yaklaşık 4 Milyar TL Kar Yazdı

ASELS: Aselsan Gelir Tablosu Yaklaşık 4 Milyar TL Kar Yazdı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ASELS: Aselsan gelir tablosu yaklaşık 4 milyar TL kar yazdı! Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Aselsan’ın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Aselsan kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ASELS: Aselsan Gelir Tablosu Yaklaşık 4 Milyar TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

asels-aselsan-gelir-tablosu-yaklasik-4-milyar-tl-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

AŞAĞIDAKİ TABLO IV. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.12.2020 Tarihli Ayrıntılı Gelir Tablosu (TL)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Uygun
CARİ DÖNEM
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 13.368.175.690,07
1-Yurtiçi Satışlar 12.407.109.658,97
2-Yurtdışı Satışlar 959.392.946,46
3-Diğer Satışlar 1.673.084,64
B-SATIŞ İNDİRİMLER i (-) 129.690.741,72
1-Satıştan İadeler (-) 127.479.937,60
2-Satış İskontoları (-) 2.210.804,12
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 13.238.484.948,35
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 7.524.671.959,75
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 6.045.193.238,09
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.036.415.916,79
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 443.062.804,87
BRÜT SATIŞ KARI 5.713.812.988,60
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 1.211.138.541,72
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 305.697.731,56
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 536.303.494,73
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 369.137.315,43
FAALİYET KARI 4.502.674.446,88
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR 8.920.313.729,62
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 6.985.705,11
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 18.337.391,30
3-Faiz Gelirleri 69.142.715,78
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 54.327.426,88
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 8.731.181.235,42
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 40.339.255,13
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD. ve ZARARLAR (-) 9.329.950.805,78
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) 130.743.394,04
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) 9.188.741.822,12
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları Hesabı(-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 10.465.589,62
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 63.622.639,39
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 63.622.639,39
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4.029.414.731,33
I-OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 27.835.515,78
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.298.968,56
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 24.536.547,22
J-OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 109.430.310,88
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 4.072.466,86
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 105.357.844,02
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.947.819.936,23
K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.947.819.936,23


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910574