ALARK: Alarko Holding 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

ALARK: Alarko Holding 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

14 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALARK: Alarko Holding 2021 ilk 3 aylık faaliyet raporu yayımlandı… Alarko Holding Anonim Şirketi 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporu kamuoyuna deklare edildi. Haberimiz devamında bahse konu rapora dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Alarko Holding sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ALARK: Alarko Holding 2021 İlk 3 Aylık Faaliyet Raporu Yayımlandı

Alarko Holding 2021 yılı ilk 3 aylık faaliyet raporunun bazı bölümleri aşağıdaki gibidir. Raporun tamamı haberimiz sonunda yer alan kaynak KAP linkindeki PDF indirilerek incelenebilir.

FAALİYET DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurula ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi internet sitemizde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu ile 2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

– Şirketimizin 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 948.118.476,-TL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 42.135.538,-TL vergi karşılığı, 104.029.200,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 8.340.178,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 793.613.560,-TL net dağıtılabilir dönem kârına 175.500,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 793.789.060,-TL’nin %7,56’sına tekabül eden 60.030.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

– Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

– Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

– Kâr dağıtımına 11.05.2021 tarihinde başlanmasına,

oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler Neslihan Tonbul, Mahmut Tayfun Anık ve Burak Koçer’e aylık brüt 8.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oyçokluğu ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş bulunan ve verilen önerge doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member BDO International Network)’nin seçiminin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.


Raporun tamamı için kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936441