CUSAN: Çuhadaroğlu Metal Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs’ında

CUSAN: Çuhadaroğlu Metal Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs’ında

25 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CUSAN: Çuhadaroğlu Metal temettü dağıtımı 2021 Mayıs’ında! Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamaya göre; şirketin 2020 yılında elde ettiği net kar üzerinden belirtilen kar payı ödemeleri Mayıs 2021’de nakdi olarak yapılacak. Haberimiz devamında firmanın yaptığı açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Çuhadaroğlu Metal sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

CUSAN: Çuhadaroğlu Metal Temettü Dağıtımı 2021 Mayıs’ında

Çuhadaroğlu kar payı dağıtımı önerisi ile ilgili şirketten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Yönetim Kurulu’nun 24.03.2021 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak;

-Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK ‘nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 23.918.896.- Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nun 519’uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK’ nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 22.487.103.- Türk Lirası tutarında “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

– Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2020 -31.12.2020 hesap döneminde 28.635.864.- Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nun 519’uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.431.793.- Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak 27.204.071.- Türk Lirası tutarında “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplandığı,

görülerek,

– Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’ nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” tutarının daha düşük olması nedeniyle; söz konusu mevzuata göre belirlenen 22.487.103.- Türk Lirası “Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı” tutarından TTK’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 481.985.- Türk Lirası tutarında ilave ”Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin brüt % 11,76471’i (net % 10’u) oranında olmak üzere, toplam 8.382.353.- Türk Lirası (brüt) tutarında “nakit” kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 5

Mayıs 2021 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.794.406
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
34.011.898
35.677.352
4. Vergiler ( – )
11.473.856
7.041.488
5. Net Dönem Kârı
23.918.896
28.635.864
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.431.793
1.431.793
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
22.487.103
27.204.071
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
22.487.103
27.204.071
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
22.487.103
27.204.071
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.382.353
8.382.353
* Nakit
8.382.353
8.382.353
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
481.985
481.985
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
13.622.765
18.339.733
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
24.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920243