ZOREN: Zorlu Enerji Sermaye Tavanını Yükseltiyor!

ZOREN: Zorlu Enerji Sermaye Tavanını Yükseltiyor!

22 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ZOREN: Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından 21 Ocak 2021 Perşembe günü yapılan açıklamada; kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar Türk Lirası’ndan 6 milyar Türk Lirası’na ( yüzde 100) yükseltilmesi kararının yönetim kurulu tarafından verildiği belirtildi. Zorlu Enerji kayıtlı sermaye tavanı artırımı açıklamasını haberimiz devamında okuyabilir; Zorlu Enerji sahibi kim ortaklık yapısı nasıl vb. gibi soruların cevaplarına da buradan göz atabilirsiniz.

ZOREN: Zorlu Enerji Kayıtlı Sermaye Tavanını Yükseltiyor!

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 21.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

  • Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,
  • Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)’na artırılmasına,
  • Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
  • Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,
  • Hedeflenen %100’e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,
  • İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. ”