YESIL Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi

YESIL Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi

8 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından 2 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; “yüzde 3 bin 603 oranında bedelliye giderek sermayesini 250.000.000 TL’ye çıkarma kararı” alındığı belirtilmişti. YESIL hissede meydana gelen olağan dışı hareketlenme ile ilgili olarak 8 Ocak 2021 itibari ile şirketten KAP’a yeni bildirim geldi. İlgili açıklama aşağıdaki gibidir. Yeşil Yatırım Holding kimin ne iş yapar buradan göz atabilirsiniz.

YESIL Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareket Açıklaması

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Borsa İstanbul’un 08.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-94 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. ”

Yeşil Yatırım Holding A.Ş’den Sermaye Artırımına dair 6 Ocak 2021’de KAP’a yapılan açıklama da şu şekildeydi:

“ Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, şirket faaliyet ve yatırımlarının artırılması amacıyla;

  1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL (altımilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243.250.000 nakit (bedelli) olarak (% 3.603,70 oranında) artırılarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)’ye çıkarılmasına,
  2. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,
  3. Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte, B grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,
  4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,
  5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
  7. Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra pay kalması durumunda; kalan payların tamamının 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,
  8. Şirketimizin Ana Hissedarı Kamil Engin Yeşil’in sermaye artışında payına isabet eden 88.763.258 TL sermaye taahhüt borcundan (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) , şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 36.757.366 TL tutarındaki alacağının mahsup edilmesinin kabulüne,
  9. SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,
  10. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Genel Müdürlük tarafından takip edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. ”

Kaynaklar KAP: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898411

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897451