TRILC: Turk İlaç Genel Kurul’u 29 Haziran 2021’de

TRILC: Turk İlaç Genel Kurul’u 29 Haziran 2021’de

9 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TRILC: Turk İlaç Genel Kurul’u 29 Haziran 2021’de… Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi’nin 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul’un gündem maddeleri şirket tarafından kamuoyuna deklare edildi. Haberimiz devamında bahse konu genel kurulda görüşülecek gündem maddeleri yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca TRILC haberleri için de buraya göz atılabilir.

TRILC: Turk İlaç Genel Kurul’u Gündem Maddeleri Neler?

Turk İlaç’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

2020 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.06.2021 günü, 14:30 ‘da ekli gündemi görüşmek üzere Büğdüz Mah. Büğdüz Küme Evleri No:273-1Akyurt/ANKARA adresindeki Anadolu Hotels Esenboğa Thermal otelde yapılmasına, olağan genel kurul davetinin usulüne uygun olarak yapılmasına, toplantı davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Şirket’in www.turkilac.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine, genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce yasal olarak yayınlanması zorunlu olan bilgi ve belgelerin şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, şirketin kurumsal internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda ve elektronik genel kurul sisteminde yayınlanmasına, genel kurul toplantısı için gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 – Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun müzakere edilmesi ve onaylanması.

3 – 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin, 2020 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası.

4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5 – 2020 yılı Bilançosuna göre, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması.

6 – Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi ve detaylandırılması.

7 – Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul’un onayına sunulması

8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

9 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 – Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ne göre , 2020 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması

11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 – Dilekler, temenni ve kapanış. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940943