THYAO: Türk Hava Yolları Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

THYAO: Türk Hava Yolları Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

27 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

THYAO: Türk Hava Yolları gelir tablosu zarar açıkladı! Türk Hava Yolları A.O. tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01/01/2020 – 31/12/2020 dönemine ait gelir tablosu net -17.339.310.713,00 TL (17 milyar 339 milyon 310 bin 713 lira) zarar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca THY kimin devletin mi özel mi ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

THYAO: Türk Hava Yolları Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

THY’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

thyao-turk-hava-yollari-gelir-tablosu-zarar-acikladi-2020-2021-ne-kadar-kar-payi-temettu

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
GELİR TABLOSU (TL)

A-BRÜT SATIŞLAR 45.067.739.887,00
1-Yurt içi Satışlar 2.884.029.565,00
2-Yurt dışı Satışlar 40.054.583.847,00
3-Diğer Gelirler 2.129.126.475,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 0,00
1-Satıştan İadeler(-) 0,00
2-Satış İskontoları(-) 0,00
3-Diğer İndirimler(-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 45.067.739.887,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 37.564.687.558,00
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 37.564.687.558,00
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0,00
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 7.503.052.329,00
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 5.658.673.656,00
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 94.789,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 4.597.073.894,00
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 1.061.504.973,00
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 1.844.378.673,00
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 26.891.748.034,00
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri 18.005.161,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 955.423.619,00
4-Komisyon Gelirleri 11.984.608,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 3.108.988,00
6-Menkul Kıymet Satış Kârı 33.445.272,00
7-Kambiyo Kârları 23.743.929.618,00
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 2.125.850.768,00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 43.650.324.183,00
1-Komisyon Giderleri(-) 276.533,00
2-Karşılık Giderleri(-) 42.763.948,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-) 7.511.781,00
4-Kambiyo Zararları(-) 41.187.411.613,00
5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 0,00
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 2.412.360.308,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 2.877.374.014,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2.877.374.014,00
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 0,00
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR -17.791.571.490,00
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 494.442.800,00
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 0,00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 494.442.800,00
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 42.182.023,00
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 105.073,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-) 42.076.950,00
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713,00
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) 0,00
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI -17.339.310.713,00


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910518