SONME: Sönmez Filament Gelir Tablosu Kar Yazdı

SONME: Sönmez Filament Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SONME: Sönmez Filament gelir tablosu kar yazdı! Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 5.387.295,48 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Sönmez Çimento yurt dışı satış haberi için de buraya göz atılabilir.

SONME: Sönmez Filament Gelir Tablosu Kar Yazdı

Sönmez Filament’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sonme-sonmez-filament-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-bilanco-temettu-kar-payi

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 GELİR TABLOSU
“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir”

A-BRÜT SATIŞLAR 15.595,59
1+Yurt İçi Satışlar 0,00
2+Yurt Dışı Satışlar 0,00
3+Diğer Gelirler 15.595,59
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 0,00
1-Satıştan İadeler ( – ) 0,00
2-Satıştan İskontalar ( – ) 0,00
3-Diğer İndirimler ( – ) 0,00
C-NET SATIŞLAR 15.595,59
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 0,00
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 0,00
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 15.595,59
E-FAALİYET GİDERLERİ 723.793,81
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 723.793,81
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -708.198,22
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 517.856,21
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 120.337,10
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 185.001,82
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 209.269,78
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.247,51
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 177.876,77
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) 34.908,82
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) 142.967,95
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 0,00
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 0,00

H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 3.381,19
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 3.381,19
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -371.599,97
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 9.974.131,38
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.974.131,38
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 4.215.235,93
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 4.215.235,93
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 5.387.295,48
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 5.387.295,48


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909934