SODSN: Sodaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

SODSN: Sodaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

13 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SODSN: Sodaş gelir tablosu kar yazdı! Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 10.578.454,27 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Sodaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

SODSN: Sodaş Gelir Tablosu Kar Yazdı

Sodaş Sodyum’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sodsn-sodas-gelir-tablosu-kar-yazdi

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

(DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2020
31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 44.882.745,96
600 -Yurtiçi Satışlar 44.873.656,80
601 -Yurtdışı Satışlar 0,00
602 -Diğer Gelirler 9.089,16
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 2.006.573,35
610 -Satıştan İadeler 64.201,87
611 -Satış İskontoları 499.633,53
612 -Diğer İndirimler 1.442.737,95
C- NET SATIŞLAR 42.876.172,61
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 22.131.551,77
620 -Satılan Mamuller Maliyeti 21.954.232,23
621 -Satılan Ticari Mallar Maliyeti 177.319,54
622 -Satılan Hizmet Maliyeti 0,00
623 -Diğer Satışların Maliyeti 0,00
BRÜT SATIŞ KARI 20.744.620,84
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 7.546.873,76
## 630 -Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00
## 631 -Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 2.546.842,59
## 632 -Genel Yönetim Giderleri 5.000.031,17
FAALİYET KARI 13.197.747,08
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 8.480.723,44
640 -İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 -Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 -Faiz Gelirleri 521.643,44
643 -Komisyon Gelirleri 0,00
644 -Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
645 -Menkul Kıymet Satış Karları 341.050,16
646 -Kambiyo Kârları 7.540.431,16
647 -Reeskont Faiz Gelirleri 1.332,25
648 -Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
649 -Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 76.266,43
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 4.334.937,10
653 -Komisyon Giderleri 0,00
654 -Karşılık Giderleri 0,00
656 -Kambiyo Zararları 4.327.392,01
657 -Reeskont Faiz Giderleri 7.545,09
658 -Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00
659 -Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00
## 660 -Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00
## 661 -Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri 0,00
OLAĞAN KAR 17.343.533,42
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 560.778,23
671 -Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
679 -Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 560.778,23
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3.952.536,48
680 -Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 3.595.207,62
681 -Önceki Dönem Gider ve Zararları 0,00
683 -Ödenen Tazminat ve Zararlar 0,00
689 -Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 357.328,86
DÖNEM KARI 13.951.775,17
K- VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 3.373.320,90
DÖNEM NET KARI 10.578.454,27


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909703