SAFKR: Safkar Finansal Rapor Yayımladı

SAFKR: Safkar Finansal Rapor Yayımladı

29 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SAFKR: Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları hakkında HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. denetim raporunu kamuoyuna açıkladı. Safkar Finansal raporu haberimiz devamından incelenebilir, borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

SAFKR: Safkar Finansal Rapor

Görüş

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhr. İth. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Grup”), 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS’lere”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Dikkat Çekilecek Hususlar

Grup’un ilişkili taraflardan ticari alacakları ve ilişkili taraflardan diğer alacakları içerisinde yer alan Safkar Egypt şirketinden olan alacakların tahsil edilmesi hususunda belirsizlik mevcuttur. Şirket yönetiminin ilgili alacağın tahsiline yönelik beklentileri olmakla beraber bu hususa ilişkin tarafımızca desteklenebilir denetim kanıtı elde edilememiştir. İlişikteki mali tablolarda bahsi geçen bakiye için herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır. Söz konusu alacağın tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmış olsaydı ertelenmiş vergi etkisi sonrası net karın 863.825 TL azalması gerekecekti. Bilanço tarihi itibariyle bu hususa dikkat çekmekle birlikte görüşümüzü etkilememektedir.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

– Ticari Alacakların Geri Kazanılabilirliği

Ticari alacaklar konsolide finansal durum tablosunda etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değer düşüklüğü indirilerek gösterilir. Şüpheli alacak karşılıkları; Grup Yönetimi’nin raporlama tarihi itibariyle cari ekonomik koşullar çerçevesinde geri kazanılabilirlik değerlendirmesi sonucunda tahsil edilememe riski olan alacaklar için gelecekteki muhtemel zararları karşılayacağını öngördüğü tutarları baz almakta olup Not 7’de sunulmaktadır. Ticari alacakların geri kazanılabilirliği, Grup tarafından değerlendirilirken müşterilerin geçmiş dönemlerdeki tahsilat performansları, piyasadaki kredibiliteleri, alınan teminatlar ile bilanço tarihinden konsolide finansal tabloların yönetim kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar olan tahsilat performansları dikkate alınmakta ve Grup Yönetimi’nin tahminlerine dayanmaktadır.

Ticari alacakların Grup’un varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturması ve alacakların geri kazanılabilirliğine ilişkin yapılan değerlendirmelerde önemli tahminlerin ve varsayımların kullanılması sebebiyle bu konu kilit denetim konusu olarak değerlendirilmektedir.

Denetimde konunun nasıl ele alındığı

Denetim çalışmaları kapsamında; Grup Yönetimi’nin ticari alacakların geri kazanılabilirliği değerlendirmesi için kullandığı tahminlerin ve varsayımların, konsolide finansal tablolar oluşturulurken kullanılan muhasebe politikalarıyla uyumlu olup olmadığı ve geçerliliği detaylı şekilde incelenmiş ve Grup Yönetimi’nin ticari alacakların geri kazanılabilirliği değerlendirmesi için uyguladığı kontroller anlaşılmıştır.

Grup Yönetimi’nin ticari alacaklara dair yaşlandırma çalışması, müşterilere tanımlanan vadeler, müşterilerden alınan teminatlar, ipotekler incelenerek ticari alacakların geri kazanılabilirliğine dair değerlendirmelerin geçerliliği sorgulanmıştır. Örnekleme yoluyla alacaklara dair teminatlar, ipotekler ve sene sonundan raporlama tarihine kadar olan dönemdeki tahsilatlar doğrulanmış, sorunlu olabilecek alacaklara dair Grup Yönetimi’nin tahminleri değerlendirilmiş, Grup Yönetimi ile bu değerlendirmeler görüşülüp, tartışılmış ve diğer denetim kanıtları ile de desteklenmiştir. Ek olarak ticari alacakların geri kazanılabilirliğinin değerlendirilmesi sonucu hesaplanan şüpheli alacak karşılığının matematiksel doğruluğu kontrol edilmiştir.

– Hasılatın muhasebeleştirilmesi

Grup yönetimi değerlendirmelerini yaparken, edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara ilişkin tahsis edilen işlem bedellerinin hasılat olarak kayıtlara alınmasına ilişkin olarak TFRS 15’de belirtilen detaylı koşulları, özellikle mal ve hizmetlere ilişkin kontrolün müşteriye geçip geçmediğini, göz önünde bulundurmaktadır. Grup satışlardaki sevkiyat düzenlemelerinin türüne göre önemli risk ve getirilerin alıcıya geçip geçmediğinin analizini yaparak hasılatı muhasebeleştirmektedir.

Bu kapsamda, satışların hasılat olarak muhasebeleştirilme şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin yanı sıra hasılatın doğru dönemde finansal tablolara yansıtılıp yansıtılmadığının belirlenmesi önemli düzeyde yönetim muhakemesi gerektirdiğinden bu konu kilit denetim konularından biri olarak belirlemiştir.

Denetimde konunun nasıl ele alındığı

Denetimimiz sırasında hasılatın kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır;

Hasılat sürecine ilişkin kontrollerin dizaynı ve uygulanması değerlendirilmiştir. Grup’un satış ve teslimat prosedürleri analiz edilmiştir. Yükümlülükler içerisinde gösterilen ertelenmiş gelirlerin müteakip dönemde hizmetin teslim edildiğine ve hizmete ilişkin tahsilatın gerçekleştirildiğine ilişkin denetim kanıtları elde edilmiştir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerdeki ticari ve sevkiyat koşullarına ilişkin hükümler incelenmiş ve farklı sevkiyat düzenlemeleri için hasılatın finansal tablolara alınma zamanlaması değerlendirilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup Yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Finansal tabloları hazırlarken Grup Yönetimi; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

?          Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

?          Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

?          Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

?          Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.

?          Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

TTK’nın 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK’nın 402’nci Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özkan Cengiz’dir.

İstanbul, 28 Ocak 2021

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Member, Crowe Global

 

Özkan Cengiz

Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM