PSDTC: Pergamon Gelir Tablosu Kar Yazdı

PSDTC: Pergamon Gelir Tablosu Kar Yazdı

13 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PSDTC: Pergamon gelir tablosu kar yazdı! Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 9,068,274.70 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PSDTC: Pergamon Gelir Tablosu Kar Yazdı

Pergamon Status’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

psdtc-pergamon-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-kar-payi

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
Aşağıdaki tablo Geciçi Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

PERGAMON – STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
A Y R I N T I L I G E L İ R T A B L O S U [TL]

31/12/2020
A- BRÜT SATIŞLAR 5,009,195,024.86
1- Yurtiçi Satışlar 20,369,504.43
2- Yurtdışı Satışlar 4,986,799,800.98
3- Diğer Gelirler 2,025,719.45
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -8,023,094.44
1- Satış İadeleri (-) -8,023,094.44
2- Satış Iskontoları (-)
3- Diğer İndirimler (-) 0.00
C- NET SATIŞLAR 5,001,171,930.42
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -4,979,533,872.85
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -4,979,533,872.85
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 21,638,057.57
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -5,353,953.59
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -5,353,953.59
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 16,284,103.98
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 467,095,029.08
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri 0.00
3- Faiz Geliri 5,204,358.29
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan gelir karlar 0.00
6- Menkul Kıymetler Satış Karları 145.19
7- Kambiyo Karları 428,699,673.31
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar 33,190,852.29
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) -471,636,860.35
1- Kur farkı Giderleri (-)
2- Karşılık Giderleri (-)
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4- Kambiyo Zararları (-) -436,431,241.06
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -35,205,619.29
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -40,263.38
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -40,263.38
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 11,702,009.33
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2,086.42
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2,086.42
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -60,919.98
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -60,919.98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 11,643,175.77
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) -2,574,901.07
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 9,068,274.70


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910118