PRKAB: Türk Prysmian Kablo Konsolide Faaliyet Raporu Açıklandı

PRKAB: Türk Prysmian Kablo Konsolide Faaliyet Raporu Açıklandı

30 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PRKAB: Türk Prysmian Kablo konsolide faaliyet raporu açıklandı! Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi 2020 yılına dair konsolide faaliyet raporu yayımlandı. Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporuna dair Bağımsız Denetçi Raporu haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Prysmian Kablo sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

PRKAB: Türk Prysmian Kablo Konsolide Faaliyet Raporu Açıklandı

Türk Prysmian Kablo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz10.03.2021  tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştı.

Raporumuzda tasarım ve baskı çalışmalarının tamamlanmasını takiben full set yıllık faaliyet raporumuzun ayrıca paylaşılacağı bilgisi verilmişti.

Tasarım/dizgi çalışmaları bitmiş olan 2020 Yılı Faaliyet Raporumuz da ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. ”

(Haberimiz sonunda yer alan KAP linki üzerinden erişilebilir)

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketinin (“Grup”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 1/1/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grubun 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

  1. a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
  2. b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
  3. c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

– Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

– Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,

– Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar’dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Cem Uçarlar, SMMM

Sorumlu Denetçi

10 Mart 2021

İstanbul, Türkiye


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921639