PENGD: Penguen Gıda Genel Kurul’u Ertelendi

PENGD: Penguen Gıda Genel Kurul’u Ertelendi

28 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PENGD: Penguen Gıda Genel Kurul’u ertelendi… Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; 28 Mayıs 2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Haziran 2021 tarihine ertelendiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca PENGD haberleri için de buraya göz atılabilir.

PENGD: Penguen Gıda Genel Kurul’u Ertelendi

Penguen Gıda’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“ 28 Mayıs 2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin “2020 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüleceği 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11:00’da, Şirket merkezi olan Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir. ”

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi;

2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

3 – 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

4 – 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;

5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 – Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,

8 – Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “ücret politikası” kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,

10 – Yönetim Kurulu’nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması;

11 – Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması;

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;

14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

16 – Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;

17 – Dilekler ve kapanış.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938677