MIPAZ: Milpa Olağan Genel Kurul’u Tescil Edildi

MIPAZ: Milpa Olağan Genel Kurul’u Tescil Edildi

14 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MIPAZ: Milpa Olağan Genel Kurul’u tescil edildi… Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.04.2021 tarihinde tescil edildiği duyuruldu. Haberimiz devamında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

MIPAZ: Milpa Olağan Genel Kurul’u Tescil Edildi

Milpa Pazarlama 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul gündem maddeleri şu şekildeydi:

“ 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.

2 – Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

3 – 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

4 – 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 – 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

6 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 – Yönetim Kurulu’nun 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

10 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

12 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

14 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

15 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. ”

Genel Kurul Sonuçları: “Şirketimiz’in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00’da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.”

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu için Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927804