LOGO: Logo Yazılım Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde Yapılacak

LOGO: Logo Yazılım Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde Yapılacak

8 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LOGO: Logo Yazılım temettü dağıtımı 2021 yılında hem nakit hem pay biçiminde yapılacak! Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen kara dair 2021 yılında kar payı dağıtımının hem peşin olarak hem de pay biçiminde gerçekleştirileceği deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Logo Yazılım sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

LOGO: Logo Yazılım Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde Yapılacak

Logo Yazılım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin, 07.04.2021 Çarşamba günü “Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609/1 Gebze Kocaeli” adresindeki gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:

2020 yılı hesap döneme ilişkin karın dağıtılması konusunda Şirketin kurumsal web sitesinde (www.logo.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Yönetim Kurulumuzun 12.03.2021 tarih ve 2020/5 sayılı kararına konu Yönetim Kurulunun; Şirketimiz Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen

“01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 118.070.266.-TL “(Konsolide) Dönem Karı” elde edilmiş olduğu, bunun 114.528.012.-TL’sinin ana ortaklığa düşen net dönem karı olduğu, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve hazırlanan kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL’lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL’lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması,

iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi”

hususundaki teklifi katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.313.014
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
118.790.315
148.005.296,63
4. Vergiler ( – )
4.262.303
8.518.753,82
5. Net Dönem Kârı
114.528.012
139.486.542,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
114.528.012
139.486.542,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
718.287,8
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
115.246.299,8
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
38.752.721,59
* Nakit
5.762.314,99
* Bedelsiz
32.990.406,6
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
24.237.685,01
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.423.768,5
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
49.113.836,9
74.072.367,71
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
42.009.593,4
*Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur.
**Kar payının tam mükellef gerçek kişilere dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile net olarak hesaplanmıştır. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara brüt ödeme yapılacaktır.
**Dönem kârı 118.070.266 TL olup, bu tutarın (720.049) TL ‘lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 118.790.315 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
—————
Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924465