KORDS: KORDSA Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

KORDS: KORDSA Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

25 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KORDS: KORDSA temettü dağıtmayacak 2021 yılında! Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; 2020 yılı konsolide finansal tablosunda belirtilen dönem karına ilişkin kar payı dağıtımı yapılmayacağı ve söz konusu karın olağanüstü yedek olarak ayrılacağı belirtildi. Haberimiz devamında şirketin açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kordsa sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

KORDS: KORDSA Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/7 nolu kararı ile,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 179.930.044,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.

Bu doğrultuda; yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,

SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine,

Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 16.432.501,66 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

EK: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu.

24 Mart 2021 Çarşamba

24 Mart 2021 Tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

2020 yılı dağıtılabilir konsolide dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, VUK zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi.

Ek: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu. “

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
194.529.076
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
85.459.690,19
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
179.930.044
-16.432.501,66
4. Vergiler ( – )
22.427.057
0
5. Net Dönem Kârı
152.970.598
-16.432.501,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
152.970.598
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
193.054,41
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
153.163.652,41
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
152.970.598
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Karar Tarihi
23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920326