Keynes’in Hocası Alfred Marshall Kimdir?

Keynes’in Hocası Alfred Marshall Kimdir?

15 Ocak 2020 1 Yazar: Emine Zaman

Günümüzde uygulanan ekonomi politikalarının temelini oluşturan görüşler bazı önemli iktisatçılar tarafından tarihte ortaya atılmıştır. Bu önemli ekonomistlerden biri de Alfred Marshall’dır. Alfred Marshall kitapları halen ders kitabı olarak okutulan Keynes’in hocasıdır. Neoklasik iktisadın kurucusu olan Keynes’in hocası Alfred Marshall aynı zamanda Cambridge Okulu’nu da kurmuştur. Keynes’in Hocası Alfred Marshall kimdir kısaca inceleyelim. Ekonominin babası Adam Smith hakkında detaylı bilgi için de buraya göz atabilirsiniz.

Keynes’in Hocası Alfred Marshall Kimdir?

Alfred Marshall 26 Temmuz 1842 ile 13 Temmuz 1924 tarihleri arasında yaşamıştır. Bermondsey’de (Londra) dünyaya gelen Marshall Cambridge’de hayatını kaybetmiştir. Marshall döneminin en etkili, en önemli iktisatçısıdır. Alfred Marshall İktisatın İlkeleri (Principles Of Ekonomics) adlı kitabını 1890 yılında yayımlamış ve bu eser uzun yıllar boyu ders kitabı olarak okutulmuştur.

Keynes’in Hocası Alfred Marshall ve Ekonomiye Katkıları

Alfred Marshall iktisat biliminin, insanların günlük ihtiyaçlarını inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirtmektedir. Burada Marshall günlük ihtiyaçları, iktisadi faaliyetler ile parayla ölçülebilen ve bir fiyata sahip olan faaliyetlerin tamamı olarak tanımlamıştır. Alfred Marshall ekonomik analizlerinde geometriden faydalanmıştır. İktisattaki marjinal fayda eğrileri, toplam maliyet eğrileri, marjinal gelirler gibi çeşitli tanımların ve araçların ekonomi literatürüne girmesi Marshall sayesinde gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Marshall, zaman etkeninin arz- talep dengesindeki önemini ve belirleyiciliğini ortaya koymuştur.

Marshall ekonomik alanda yazdığı ilk kitabı Sanayi İktisatı (The Economics Of Industry) 1879 tarihinde yayımlamıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ya da yönetici olarak görev yapan Alfred Marshall, Kraliyet Çalışma Komisyonu üyeliği görevi de yapmıştır.

Alfred Marshall’ın İktisadi Görüşleri

Marshall 1890 tarihinde The Principles Of Economics’i (İktisatın İlkeleri) kitabını yayımlamıştır. Bu kitap neoklasik iktisat kuramının ilk sistemli sunuluşu olarak kabul edilmektedir. İktisatın İlkeleri, esas olarak Marjinalist Okul’un temel kavramlarından başlanılarak ve bunun yanı sıra klasik iktisadın bu bakış açısına uygun ögelerinin de kullanılarak ortaya konulan bir eserdir.

Marshall’ın iktisata katkısı şüphesiz çok büyüktür. Marshall ekonomi alanında klasikler ile neo-klasiklerin sentezini oluşturmuştur denilebilir. Klasikler malın değerini belirlemede yalnızca arzı kullanmaktadır. Neo-klasikler ise malın değerini belirlemede yalnızca talebi kullanmaktadır. Alfred Marshall ise bu iki görüşü sentezleyerek, malın değerinin kısa dönemde talebe göre, uzun dönemde ise arza göre belirlendiğini belirtmiştir. Malın değeri konusunda bu şekilde yeni bir görüş bildiren Marshall rant konusunda da yeni bir akım ortaya koymuştur. Marshall rant kavramını ele alarak “rant benzeri” (quasi- rant) kavramını ortaya koymuştur. Marshall’a göre Quasi- rant üretim faktörlerinin kısa dönem içerisinde hemen artırılamamasından doğmaktadır. Marshall, üretim faktörleri ve üretim miktarı sabit iken, faktör talebinin artması ile faktör fiyatının da normal faktör fiyatından daha fazla olacağını; bunun sonucunda da iki fiyat arasındaki farkın quasi- rantı doğuracağını belirtmektedir.

Marshall talep esnekliğini öne süren ilk iktisatçıdır. Talep esnekliği, fiyat değişimlerinden doğan talep değişimlerinin değerini belirlemektedir. Alfred Marshall, paranın yalnızca bir mübadele aracı olduğunu öne sürmektedir.

Alfred Marshall’ın Etkiledikleri ve Etkilendikleri

Marshall John Maynard Keynes, Arthur Cecil Pigou, Gary Becker ve neo- klasik iktisatçıları etkilerken; Leon Walras, Vilfredo, Pareto, Jules Dupuit, Stanley Jevons, Sidgwick gibi kişilerden de etkilenmiştir. Ekonominin babası Adam Smith hakkında detaylı bilgi için de buraya göz atabilirsiniz.

Keynes’in Hocası Alfred Marshall Hakkındaki Görüşleri

Alfred Marshall Keynes’in hocası olarak bilinir. Keynes’in hocası Marshall hakkındaki görüşleri ise şu şekildedir:

Keynes, Marshall’ın zamanının çoğunu Alpler’de geçirdiğini belirtmiştir. Keynes, bir sırt çantası ile haziran ayında çok çalışmış ve yorulmuş bir şekilde Cambridge’ten ayrılan Marshall’ın, ekim ayında dinlenmiş ve zinde olarak yeniden döndüğünü ifade etmiştir. Keynes’in belirttiğine göre Marshall, Alpler’de sabah 6’da kalkarak, sırtındaki çantası ile 2-3 saat kadar yürürdü. Bazı zamanlar buz üzerinde oturarak Goethe, Kant, Hegel, Herbert Spencer gibi sevdiği yazarların kitaplarını okurdu. Keynes, Marshall’ın daha sonra bu yürüyüşlerde yurt içi ve yabancı ticaret teorileri üzerinde çalıştığını belirtmektedir. Keynes’in belirttiğine göre Marshall en yoğun düşüncelerini Alpler’deki bu yürüyüşlerinde gerçekleştirmiştir.

Alfred Marshall’ın Çalışmaları

  • Marshall 1879 tarihinde The Economics Of Industry yani Sanayi İktisadı kitabını yayımlamıştır.
  • 1879 yılında yayımlanan diğer bir kitabı ise Soyut Uluslararası Ticaret Teorisi (The Pure Theory Of Foreign Trade: The Pure Theory Of Domestic Values)
  • 1890’da Marshall’ın en önemli eserlerinden olan Principles Of Economics yani İktisatın İlkeleri kitabı yayımlanmıştır.
  • 1919 tarihinde ise Marshall Industry And Trade yani Sanayi Ve Ticaret kitabını yayımlamıştır.