IPEKE: İpek Doğal Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

IPEKE: İpek Doğal Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

IPEKE: İpek Doğal Enerji gelir tablosu zarar yazdı! İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi tarafından Kavaklıdere Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -1.492.970,93 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca İpek Doğal Enerji kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

IPEKE: İpek Doğal Enerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

İpek Doğal Enerji’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ipeke-ipek-dogal-enerji-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-ne-kadar-temettu-zaman-tarihleri-payi

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARİYLE GELİR TABLOSU

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

31.12.2020
60-BRÜT SATIŞLAR 2.785.088,88
600 1-Yurtiçi Satışlar 2.763.291,23
601 2-Yurtdışı Satışlar 0,00
602 3-Diğer Gelirler 21.797,65
61-SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00
610 1-Satıştan İadeler (-) 0,00
611 2-Satış İskontoları (-) 0,00
612 3-Diğer İndirimler (-) 0,00
NET SATIŞLAR 2.785.088,88
62-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -6.427.510,00
620 1-Satılan Mamül Maliyeti (-) -6.427.510,00
621 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
622 3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
623 4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI -3.642.421,12
63-FAALiYET GİDERLERİ (-) -1.642.189,10
630 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
631 2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
632 3-Genel Yönetim Giderleri (-) -1.642.189,10
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -5.284.610,22
64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.947.854,95
640 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
641 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 3-Faiz Gelirleri 252.257,68
643 4-Komisyon Gelirleri 0,00
644 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
645 6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
646 7-Kambiyo Karları 40.695,80
648 8-Enflasyon Duzeltme Karları 0,00
649 9-Faal.Ilgili Diğ.Olağan Gelir ve Karlar 4.654.901,47
65-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) -134.492,29
653 1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
654 2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
655 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
656 4-Kambiyo Zararları (-) -133.441,22
657 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
658 8-Enflasyon Duzeltmesi Zararları (-) 0,00
659 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -1.051,07
66-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1.415.984,15
660 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.415.984,15
661 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -1.887.231,71
67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 394.260,79
671 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00
679 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 394.260,79
68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -0,01
680 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 0,00
681 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 0,00
689 3-Diğer Olağan Dışı Giderler (-) -0,01
690 DÖNEM KAR VE ZARARI -1.492.970,93
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI(-) 0,00
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -1.492.970,93


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910355