HTTBT: Hitit Bilgisayar 2022’de Temettü Dağıtmayacak

HTTBT: Hitit Bilgisayar 2022’de Temettü Dağıtmayacak

19 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

HTTBT: Hitit Bilgisayar 2022’de temettü dağıtmayacak… Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu; 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurdu. Buna göre şirketin 2021 yılında elde ettiği net kardan 2022 yılında paydaşlarına kar payı ödememesi ön görülüyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer şirket haberleri için de buraya göz atılabilir.

HTTBT: Hitit Bilgisayar 2022’de Temettü Dağıtmayacak

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi’nden 2022 yılı kar payı dağıtımına yönelik olarak şu açıklama yapıldı:

” Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında; Şirketimiz, 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 23.351.517 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 53.969.919,17 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar vermiştir. “

*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
28.848.020
58.125.249,43
4. Vergiler ( – )
5.496.503
4.155.329,46
5. Net Dönem Kârı
23.351.517
53.969.919,97
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
208.204,15
208.204,15
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
2.688.085,79
2.688.085,79
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
20.455.227,06
51.073.630,03
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
108.434,54
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
20.563.661,6
51.073.630,03
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
20.455.227,06
51.073.630,03
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0