DOGUB: Doğusan Boru Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

DOGUB: Doğusan Boru Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

6 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DOGUB: Doğusan Boru bedelli sermaye artırımı kararı aldı! Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada yüzde 30 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alındığı belirtildi. Yapılması planlanan bedelli sermaye artırımı ile 50 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile; ödenmiş / çıkarılmış sermayenin 30 milyon TL’den 39 milyon TL seviyesine çıkarılması planlanıyor. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Doğusan Boru sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DOGUB: Doğusan Boru Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

Doğusan Boru’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 23.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL’den 50.000.000.- TL’ye arttırılmış, bu karar 14.07.2020 tarih ve 537 sayı ile Erzincan Ticaret Sicili’nde tescil olunarak 17.07.2020 tarih ve 10120 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

1- Şirket Esas Sözleşmesi 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirket sermayesinin 30.000.000.- TL’den 39.000.000.-TL’ye çıkarılmasına,

2- Nakit karşılığı çıkartılan 9.000.000.- TL’nin Yeni Pay Alma (Rüçhan) hakkına mahsuben kullandırılmasına;

3- Arttırılacak sermayeyi temsilen satışı yapılan her biri 0,01.- TL nominal değerli ve hamiline yazılı 9.000.000.- TL. tutarındaki paylara ait senetlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki kaydi işlemleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine,

4- Ortakların ödenmiş sermayedeki mevcut pay tutarının % 30 oranında Rüçhan haklarının bulunduğuna,

5- Yukarıda belirtilen hususların “İzahname, Yeni Pay Alma ve Halka Arz” sirkülerinde belirtilmesine, ”

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
30.000.000,668
Ulaşılacak Sermaye (TL)
39.000.000,668

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923524