COSMO: Yüzde 33 Ortaklıkla Harvey Burger Gıda Kuruldu

COSMO: Yüzde 33 Ortaklıkla Harvey Burger Gıda Kuruldu

17 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

COSMO: Yüzde 33 ortaklıkla Harvey Burger Gıda kuruldu… Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından kuruluş yoluyla iştirak şeklinde finansal duran varlık edinimi hakkında yapılan açıklamada; Harvey Burger Gıda Anonim Şirketi’nin 100 milyon TL sermaye ile kurulduğu ve şirketin de kuruluşa yüzde 33 iştirak ettiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

COSMO: Yüzde 33 Ortaklıkla Harvey Burger Gıda Kuruldu

Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.09.2022 tarihli iştirak şeklinde şirket kurulması yönünde aldığı karar doğrultusunda;

Şirketimizin, %33 pay sahibi olduğu 10.000.000 TL sermayeli Harvey Burger Gıda A.Ş. ünvanlı şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 15.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Harvey Burger Gıda A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hamburger ve hamburger yan ürünleri ile malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapıldığı dükkanlar açmak, açtırmak, devir almak, devretmek, işletmek, işlettirmek ve franchising vermek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.09.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Nakden taahhüt edilen payların 1/4’üne karşılık gelen 1.500.000 TL’si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.300.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
3.300.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%33
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%33
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%33
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,53
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%11,32
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi