BEYAZ Hisse Yatırımcısına Sürpriz: 2021 Temettü Dağıtımı Paydan Nakde Döndü

BEYAZ Hisse Yatırımcısına Sürpriz: 2021 Temettü Dağıtımı Paydan Nakde Döndü

13 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BEYAZ hisse yatırımcısına sürpriz: 2021 temettü dağıtımı paydan nakde döndü! Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi’nin 2020 yılında elde ettiği kardan yapacağı kar payı dağıtımı için daha önce Şirket Yönetim Kurulu “pay biçiminde” kararı almış ve bu kararın Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmişti. Şirketten yapılan açıklamada; Genel Kurul’a sunulan kar payı dağıtımının şeklinin “pay biçiminde” değil, “nakit” olarak yapılmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında konu hakkında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Beyaz Filo sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BEYAZ Hisse Yatırımcısına Sürpriz: 2021 Temettü Dağıtımı Paydan Nakde Döndü

Beyaz Filo’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucunda;

Yönetim Kurulunca; pay biçiminde teklif edilen kar dağıtımı şekli, Genel Kurul esnasında nakit olarak dağıtılması yönünde verilen önerge sonucu, oylamaya sunulmuş ve nakit olarak dağıtılması yönünde kabul edilmiştir.

Şirket dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL brüt, 7.654.240,14 TL’sının net pay başına brüt 0,09033 TL ve net 0,07678TL olmak üzere 1şirketin finansman durumuna uygun olarak Yönetim kurulunun belirleyeceği mevzuata uygun bir tarihte nakden,

Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçları Olağan Genel Kurul’da görüşülüp oybirliği ile kabul edilmiştir. ”

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

“ Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda;

2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953 TL’lik dağıtılabilir dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL’nin bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına,

– dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

– belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına,

– 9.004.988,40 TL’lik bedelsiz dağıtılacak tutarın (çıkarılmış sermayenin % 9,03 oranındaki) genel kurulda alınacak karara göre Şirketimiz mevcut 99.687.500 TL’lik çıkarılmış sermayesine eklenmesine,

– Artırılması planlanan 9.004.988,40 TL’lık sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 9.936,54 TL’lik kısmının A Grubu nama yazılı, 8.995.051,86 TL’lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,

– Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline,

– Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,

– Sermaye artırımı ve kar dağıtım prosedürü ile ilgili hususların yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler’in görevlendirilmesine,

– Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına

karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
99.687.500
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.984.375
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
47.796.312
44.296.702,31
4. Vergiler ( – )
10.048.787
9.745.274,51
5. Net Dönem Kârı
37.747.525
34.551.427,8
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.727.571,39
1.727.571,39
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
36.019.953,61
32.823.856,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
36.019.953,61
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
9.004.988,4
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
23.818.868,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926838