AVHOL: Avrupa Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

AVHOL: Avrupa Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AVHOL: Avrupa Yatırım Holding gelir tablosu zarar yazdı! Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın gelir tablosu 01.01.2020-31.12.2020 döneminde net 4,5 milyon TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Avrupa Yatırım Holding kimin ne iş yapar buradan göz atılabilir.

AVHOL: Avrupa Yatırım Holding Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Avrupa Yatırım Holding’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

avhol-avrupa-yatirim-holding-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’nin
Cari Dönem
01.01.2020 – 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

A-BRÜT SATIŞLAR
14.000.000,00
1-Yurt İçi Satışlar
14.000.000,00
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – )
0,00
1-Satıştan İadeler ( – )
2-Satıştan İskontalar ( – )
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR
14.000.000,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – )
14.002.054,53
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – )
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – )
0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – )
2.054,53
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – )
14.000.000,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
2.054,53
E-FAALİYET GİDERLERİ
1.456.664,24
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
25.960,58
3-Genel Yönetim Giderleri ( – )
1.430.703,66
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
1.458.718,77
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1.396.181,57
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
29.520,67
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
534.118,48
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
832.542,42
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
3.862.107,48
1-Komisyon Giderleri ( – )
2-Karşılık Giderleri ( – )
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – )
0,00
4-Kambiyo Zararları ( – )
3.862.107,48
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – )
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – )
913.900,98
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
913.900,98
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
4.838.545,66
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
351.019,96
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
351.019,96
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – )
47.930,26
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – )
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – )
47.930,26
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
4.535.455,96
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.535.455,96


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910565