ATATP: ATP 2022 Temettü Miktarı ve Tarihi Belli Oldu

ATATP: ATP 2022 Temettü Miktarı ve Tarihi Belli Oldu

12 Nisan 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

ATATP: ATP 2022 temettü miktarı ve tarihi belli oldu… ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılında elde ettiği net kar üzerinden paydaşlarına yapacağı temettü dağıtımı ile ilgili duyuru yaptı. Şirket; 15.078.626,94 TL nakit brüt kar payı dağıtımının 15.06.2022 tarihinde yapılması hususunda yönetim kurulu kararı alındığını ve bu kararın 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurula sunulacağını açıkladı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ATATP: ATP 2022 Temettü Miktarı ve Tarihi Belli Oldu

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II – 14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının 62.923.655 TL, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 50.262.090 TL olduğunu tespit etmiştir.

2021 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 22.maddesi’ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1) 2021 yılı safi karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20’lik sınırına ulaşmadığı için, 2021 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılması,

2) 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %40,21’ine ve net dağıtılabilir dönem karının %30’una tekabül eden 15.078.626,94 TL nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %40,21, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi,

4) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 54.106.415 TL tutarındaki vergi öncesi dönem karından yasal yükümlülükler ile dağıtılması öngörülen kar payı düşüldükten sonra kalan 33.863.100 TL’nin “olağanüstü yedekler” hesabına aktarılması,

5) Kar payı dağıtımına 15.06.2022 tarihinde yapılması,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. “