AKMGY: Akmerkez GYO 2021 Temettü Dağıtımına Nisan Ayında Başlayacak

AKMGY: Akmerkez GYO 2021 Temettü Dağıtımına Nisan Ayında Başlayacak

23 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKMGY: Akmerkez GYO 2021 temettü dağıtımına Nisan ayında başlayacak! Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılına dair elde edilen kardan ortaklara temettü dağıtımı yapılacağı belirtildi. Firmanın açıklamasına göre kar payı dağıtımı Nisan ayında başlayacak. Haberimiz devamında şirketin açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

AKMGY: Akmerkez GYO 2021 Temettü Dağıtımına Nisan Ayında Başlayacak

Şirketten kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2020 yılı net dönem karı 56.870.007,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 58.756.235,89 TL’dir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 56.870.007,00 TL tutarındaki kısmından:

 1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
 2. 56.870.007,00 TL’nin 1.863.200,00 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
 3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
 4. Kalan karın 49.933.760,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
 5. Toplam 51.796.960,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 4.993.376,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 6. 2020 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
 7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Yasal Yedekler Hesabı’nın çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 30.183.840,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 3.018.384,00 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 81.980.800,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,20 TL, kar payı oranı brüt=net %220) tespit edilmesine,
 9. Kar payının 51.796.960,00-TL tutarındaki kısmının 26.04.2021 tarihinde ilk taksit olarak, 14.905.600,00-TL tutarındaki kısmının 25.08.2021 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve 15.278.240,00-TL tutarındaki kısmının 22.12.2021 tarihine kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,
 10. İkinci ve üçüncü kar payı taksitleri ile ilgili olmak üzere; kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
 11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz’un onayına sunulmasına,
 12. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,

karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919837