ADEL: Adel Kalemcilik Lokavt ve Genel Kurul Açıklaması

ADEL: Adel Kalemcilik Lokavt ve Genel Kurul Açıklaması

20 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ADEL: Adel Kalemcilik Lokavt ve Genel Kurul açıklaması… Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından genel kurul toplantısı hakkında ve AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince alınan lokavt kararına dair açıklama yapıldı. Haberimiz devamında Adel Kalemcilik’in açıklamaları detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Adel sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ADEL: Adel Kalemcilik Lokavt ve Genel Kurul Açıklaması

Adel Kalemcilik’ten yapılan lokavt açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ İşyerimize ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması neticesinde, AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca 11 Mart 2021 tarihinde alınan grev kararı ve bu grevin uygulamaya konulacağına ilişkin karar sonrasında, bağlı bulunduğumuz Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası’nın 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen sözkonusu karar Lokavt Kararı olup, Lokavt Uygulama Kararı değildir. ”

Adel Kalemcilik’ten yapılan genel kurul açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’de Fatih Sultan Mehmet, Balkan Cd Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir. ”

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 – Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

4 – 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,

5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 – TTK’nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 – 2020 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 – Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 4. Maddesinin ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 18. Maddesinin EK-1’de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

13 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2021 – 31.12.2021 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi,

14 – Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

15 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

17 – Dilek, Görüşler ve kapanış.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919443

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919448